Stiftelsen för cancerforskning vid Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS

Stiftelsen för cancerforskning vid Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS

Cancer Research Foundation at the Department of Oncology, Malmö University Hospital


Stiftelsen för cancerforskning vid Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS har till ändamål att främja och understödja vetenskaplig, medicinsk forskning rörande cancersjukdomar och deras bekämpande.

Styrelsen ska för stiftelsens räkning årligen utdela ett eller flera anslag till klinisk cancerforskning och ska dessutom förvalta stiftelsens egendom så att den ger god avkastning utan avkall på kravet om hög säkerhet.

Styrelsen bestämmer hur utannonsering av anslag ska ske, vanligtvis 2ggr./år.

Till mottagare av forskningsanslag kan endast den utses som är anställd vid Onkologiska kliniken samt den som vid institutionen för radiologi och fysiologi bedriver forskning inom ramen för dess verksamhet.

Mottagare av anslag ska till styrelsen inkomma med årliga rapporter om projektets framåtskridande och om ianspråktagandet av erhållna medel. Avlämnande av kvalificerad rapport till styrelsen är en förutsättning för rätten att söka och erhålla förnyade anslag.

Stiftelsen registrerades hos Länsstyrelsen i Skåne län 2002-01-02 och står under tillsyn av denna.


Stiftelsens ordförande:

Professor Lars E. Olsson
Tel 0721-998319
E-post: lars_e.olsson@med.lu.se

Stiftelsens E-post:

info@cancerforskningmalmo.se

Stiftelsens Bankgironummer:

900-3922

Stiftelsens swish-nummer:

1239003922

Stiftelsens organisationsnummer:

846502-2815


90 Konto Svensk Insamlings Kontroll..